Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia o którym mowa w par 24 ust. 1a) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do dnia podpisania umowy a nie w formie gotówkowej z potrącenia z faktur jak to jest w tej chwili.

Odpowiedź: tak. Należy pamiętać, że w takim
przypadku gwarancja ta musi być w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy netto.
Wszystkie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej  muszą 
umożliwiać pozyskanie środków przez Zamawiającego bezwarunkowo i na
pierwsze jego żądanie.