Jakie dokumenty, zamiast bilansu i rachunku wyników, winna złożyć spółka cywilna w przypadku gdy ofertę będzie składało Konsorcjum firm, w skład którego będzie wchodziła spółka cywilna (nie będąca Liderem Konsorcjum)?

Odpowiedź:  spółka cywilna winna złożyć oświadczenie podpisane przez wspólników spółki cywilnej, że nie została ogłoszona upadłość spółki, nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego.